توئیت شهردار تهران به مناسبت ۲۲ بهمن

توئیت شهردار تهران به مناسبت ۲۲ بهمن

شهردار تهران در توئیتی نوشت :۲۲بهمن یاددآور ملتی است که بادستان خالی ولی بااتکا به خود و محور قراردادن ولایت فقیه،همزمان براستبداد داخلی واستکبار خارجی پیروز شدند .